Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży 

Celem programu współpracy między Unią Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży (2007-2013) jest promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami Wspólnoty Europejskiej i Kanady z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakości zasobów ludzkich zarówno we Wspólnocie Europejskiej, jak i w Kanadzie.

Program obejmuje trzy działania
1. Szkolnictwo wyższe i szkolenia

  • Wspólne programy nauczania: Wsparcie umożliwiające konsorcjom UE/Kanada zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia uruchomienie wspólnych projektów: "Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany" (TEP) i "Partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich" (TDP).

  • Wsparcie mobilności studentów we wspólnych konsorcjach instytucji szkolnictwa wyższego i/lub instytucji szkolenia zawodowego, które mają na swoim koncie osiągnięcia w zakresie doskonałości w realizacji wspólnych projektów finansowanych przez Strony.


 2. Młodzież
Wsparcie umożliwiające strukturom młodzieżowym, organizacjom młodzieżowym, pracownikom młodzieżowych i innym młodym uczestnikom przeprowadzanie wspólnych działań (działania te mogłyby obejmować seminaria, kursy szkoleniowe, staże typu "job shadowing" oraz wizyty studyjne) dotyczących istotnych tematów, np. obywatelstwa, różnorodności kulturowej, wolontariatu i uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego.

3. Działania uzupełniające

  • Wsparcie dla organizacji działających w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży. środki te mogą obejmować badania, konferencje, seminaria, grupy robocze, warsztaty rozwoju zawodowego, ćwiczenia porównawcze.
    Szczególna uwaga jest przykładana do inicjatyw dotyczących istotnych zagadnień  w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, w tym uznawania kwalifikacji i przenoszenie uzyskanych zaliczeń w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

  • Wsparcie mobilności specjalistów (w tym specjalistów w trakcie zaawansowanego kształcenia), którzy pragną podjąć krótkookresowe studia lub programy szkoleniowe w celu wzbogacenia swojej wiedzy fachowej w obszarach mających szczególne znaczenie dla stosunków UE/Kanada, które zostałyby określone przez Strony.

  • Wparcie stowarzyszeń absolwentów skupiających studentów, którzy uczestniczyli w wymianach wspieranych przez program współpracy UE/Kanada

  • Wsparcie ograniczonej liczby działań uzupełniających zgodnie z celami Umowy, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, łączenie zasobów i materiałów elektronicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży


Aktualne zaproszenie do składania wniosków  obejmuje dwa rodzaje działań: "Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany" (TEP) i "Partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich" (TDP).W przypadku projektów "Transatlantyckich partnerstw w zakresie wymiany" (TEP) zapewnione jest wsparcie dla konsorcjów instytucji akademickich, instytucji kształcenia oraz szkolenia z UE i Kanady, w celu realizacji wspólnych badań i programów szkoleniowych oraz urzeczywistniania mobilności studentów i wykładowców. Pomoc obejmuje wsparcie dla administracji, stypendia dla studentów, pracowników akademickich i administracyjnych.Maksymalny czas trwania projektów TEP wynosi 36 miesięcy.
Działania powinny mieć miejsce pomiędzy 1 października a 30 września 2014.W przypadku "Partnerstw w zakresie studiów transatlantyckich" (TDP) pomoc przeznaczona jest na opracowanie i wdrożenie podwójnych lub wspólnych programów akademickich. Wsparcie obejmuje pomoc dla prac badawczo-rozwojowych i administracji oraz dotacje dla studentów, pracowników naukowych i administracyjnych.Maksymalny czas trwania projektów TDP wynosi 48 miesięcy.
Działania powinny mieć miejsce pomiędzy 1 października a 30 września 2015.Maksymalna kwota finansowania przez UE wynosi 428 000 euro dla czteroletniego projektu TDP i 138 000 euro dla trzyletniego projektu TEP.Kwalifikujący się wnioskodawcy:
Propozycje mogą nadsyłać konsorcja składające się z co najmniej czterech instytucji szkolnictwa wyższego (dwóch z Europy i dwóch z Kanady) i/lub instytucji szkolenia zawodowego, z:
-        przynajmniej dwóch z 27 państw członkowskich UE, i
-        przynajmniej dwóch prowincji/terytoriów Kanady.Wnioski od osób indywidualnych nie będą przyjmowane. Studenci z wybranych uniwersytetów mogą ubiegać się o studia, staże lub praktyki w Kanadzie lub państwach członkowskich UE poprzez swoje uczelnie.Termin składania wniosków upłynął
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824