Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013

Fundator: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Deadline: Czekamy na nowy termin


Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej. Wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na obszarze pogranicza polsko - białorusko - ukraińskiego.

Działania
Cele programu realizowane są poprzez dofinansowywanie projektów przynoszących korzyści regionom - przygranicznym w następujących dziedzinach:
- poprawa warunków dla przedsiębiorczości
- rozwój turystyki
- poprawa dostępności regionu
- ochrona środowiska
- sprawne i bezpieczne granice
- rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
- inicjatywy społeczności lokalnych.

Każdy projekt musi obejmować partnerstwo transgraniczne, tzn. powinien być złożony wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów - jednego z Polski i drugiego z Białorusi lub z Ukrainy.

Budżet
Budżet programu wynosi 186,2 mln euro i jest finansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wynosi  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP pełni funkcję Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programu.Celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych między Polską, Białorusią i Ukrainą.

Kto może wziąć udział w programie:
- władze lokalne i regionalne,
- instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realizację zadań publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym,
- organizacje pozarządowe i non profit,
- organizacje lokalne ( w tym sieci współpracy) zaangażowane w regionalną współpracę i integrację,
- organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe,
- regionalne oddziały straży granicznej, jednostki ratownicze,
- euroregiony.

W programie mogą uczestniczyć podregiony:
- z Polski: krośnieńsko-przemyski, białostocko-suwalski, bialskopodlaski, chełmskozamojski, ostrołęcko-siedlecki, rzeszowsko-tarnobrzeski, łomżyński oraz lubelski.
- z Białorusi: obwód grodzieński, brzeski, siedem zachodnich regionów obwodu mińskiego oraz Mińsk, wschodnia część obwodu mińskiego iraz obwód homelski
- z Ukrainy: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, tarnopolski, rówieński i iwanofrankowski.

Dofinansowanie: do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Typy realizowanych projektów:
- Projekty zintegrowane, w których każdy z partnerów realizuje część działań projektu na obszarze swojego terytorium
- Projekty symetryczne, w których podobne działania realizowane są po obu stronach granicy
- Projekty wdrażane zasadniczo po stronie jednego kraju, ale wykazujące oddziaływanie także w kraju/krajach partnerskich.

Termin składania wniosków upłynął. Do realizacji zostało przyjętych łącznie 117 wniosków, których realizacja musi się zakończyć do 31 grudnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji: http://www.pl-by-ua.eu/plKontakt:
Departament Współpracy Terytorialnej (MIR)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. 0-22 501 51 55
Fax 0-22 501 51 56
www.mir.gov.pl

Fundator

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojuwww: http://www.mir.gov.plul. Wspólna 2/400- 926 Warszawatel.: +48 (22) 22 273 70 00