Program Youngster

Fundator: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program nauki języka angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenów wiejskichKto może wziąć udział: gminy wiejskie i miejsko-wiejskie; bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych, w tym zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą.Dofinansowywane działania:
Zajęcia języka angielskiego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania w gimnazjum. Program nie może dublować treści podręczników stosowanych przez daną szkołę. Zajęcia są prowadzone w podziale na grupy zaawansowania (do 15 uczniów w grupie), w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup.  W ramach programu zapewnione są podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły uzyskują dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty CD i DVD, resorurce packi, itp.) do kwoty 300 zł brutto w każdym roku szkolnym.Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wskazanych przez Gminę spośród nauczycieli uczących w gimnazjum. Nauczyciele są objęci obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi, doskonalącymi ich warsztat pracy.Przystępując do programu gmina zobowiązuje się m.in. do partycypowania w kosztach wynagrodzenia nauczyciela/li w wysokości 50% kosztów tego wynagrodzenia, zapewnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zorganizowania dowozu dla uczniów po zajęciach.Termin składania wniosków upłynął 20 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji 

Fundator

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiejemail: efrwp@efrwp.com.plwww: http://www.efrwp.pl/ul. Miedziana 3A00-814 Warszawatel.: 22 639 87 63fax: 22 620 90 93