Programy Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (IYF)

Fundator: Międzynarodowa Fundacja Młodzieży
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowa Fundacja Młodzieży (IYF) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową działającą na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży na całym świecie. Fundacja współpracuje z fundacjami i organizacjami działającymi obecnie w 78 krajach.

Działalność IFY skupia się na trzech obszarach:

  • Uczenie się: aby poprawić jakość kształcenia i poszerzyć możliwości zdobywania wiedzy, zarówno w szkole, jak i poza nią, poprzez zwiększony dostęp do IT, reformę szkolnictwa i wsparcie nauczycieli;
  • praca: aby wyposażyć młodzież w umiejętności interpersonalne, rozwijać ich przedsiębiorczość i tym samym pomóc im w znalezieniu i utrzymaniu pracy;
  • obywatelstwo: aby inspirować, wspierać i promować zaangażowanie młodych ludzi i ich działania inspirujące pozytywne zmiany społeczne, przygotowując ich tym samym do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie;

Celem tych założeń jest zwiększenie skuteczności, skali i trwałości wypróbowanych metod wychodzenia naprzeciw potrzebom młodych ludzi.

Obecnie Fundacja działa poprzez sieć 175 organizacji partnerskich w 78 krajach.

Każdy z partnerów może działać jako katalizator współpracy organizacji pozarządowych, jednostek rządowych i sektora biznesu na rzecz dzieci i młodzieży oraz zwiększania społecznej odpowiedzialności za los i kondycję dzieci i młodzieży. Szeroki zakres wsparcia i usług oferowanych przez te fundacje powoduje, że są one skutecznymi mechanizmami oferowania pomocy finansowej i technicznej wypróbowanym programom w ich krajach. Oznacza to, że IYF oferuje tylko granty swoim organizacjom partnerskim współpracującym z nią w sieci globalnej. Nie przyjmuje ona propozycji innych organizacji działających samodzielnie. Fundusze kierowane są do organizacji partnerskich, które wybierają obiecujące i skuteczne programy i przyznają granty na rozszerzenie lub dostosowanie poszczególnych programów.

Więcej informacji na temat zasad finansowania i procedur składania wniosków na projekty na szczeblu lokalnym i krajowym można uzyskać w organizacji partnerskiej IYF w każdym z wyżej wymienionych krajów. Lista kontaktowa znajduje się w Internecie pod adresem iyfnet.org/partners.

Fundator

Międzynarodowa Fundacja Młodzieżywww: http://www.iyfnet.org/International Youth Foundation32 South Street Baltimore, MD 21202 USAtel.: +1 410 951 1500fax: +1 410 347 1188