Projekty pilotażowe „Rozwój partnerstw wiedzy”

Fundator: Komisja europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Unia Europejska poświęca wiele uwagi i wysiłku na rzecz zacieśnienia relacji między badaniami i innowacjami oraz badaniami i edukacją. Jest także zdeterminowana, by zacieśnić związki między biznesem a nauką – jest to jeden z kluczowych elementów modernizacji programu dla uniwersytetów, także w kontekście Europejskiej Strefy Szkolnictwa Wyższego. Poniższe zaproszenie do składania wniosków ma na celu wypracowanie konkretnych metod pracy w partnerstwie.Cel ogólny
Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zwiększenie zasięgu szkolnictwa wyższego oraz wzrost zatrudnienia, dzięki rozwojowi kreatywności i potencjału innowacyjnego absolwentów i profesorów oraz roli instytucji szkolnictwa wyższego jako sił napędowych innowacji. 
                                                                                    
Cele szczegółowe
Projekty pilotażowe „Rozwój partnerstwa wiedzy" mają na celu finansowanie ustrukturyzowanych partnerstw, łącząc przedsiębiorstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami  szkoleniowymi w celu opracowywania i realizacji nowych programów nauczania, nowych kursów, innowacyjnych sposobów realizacji i wykorzystania wiedzy i wykształcenia, oraz w celu ułatwienia przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym a firmami, które prowadzić będą do podniesienia umiejętności, wykreowania odpowiedniej postawy oraz zwiększenia potencjału osób indywidualnych i pracujących w organizacjach poprzez:
- bliską współpracę instytucji szkolnictwa wyższego i biznesu mająca na celu zajęcie się kwestią innowacyjnych potrzeb i rozwiązanie problemów, na które napotykają firmy
- wyposażenie absolwentów w kompleksową wiedzę studiowanego przedmiotu, w połączeniu ze zdolnościami interpersonalnymi (praca w grupie, komunikacja, pewność siebie, przejmowanie inicjatywy, rozwiązywanie problemów, kalkulowanie ryzyka, liderowanie) oraz umiejętności biznesowe,
- wspieranie rozwoju zdolności przedsiębiorczych i przedsiębiorczego sposobu myślenia i postaw umożliwiających absolwentom kreatywnie reagować na kompleksowo i szybko zmieniające się środowisko
- bliższą współpracę biznesu i instytucji szkolnictwa wyższego mających na celu poprawę adekwatności edukacji i badań w ISW do potrzeb biznesu oraz wsparcie przepływu wiedzy pomiędzy firmami a instytucjami szkolnictwa wyższego.Kwalifikujący się wnioskodawcy
Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytucje szkoleniowe, publiczne i prywatne duże, średnie i małe firmy.Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wnioski mogą być składane tylko przez podmioty prawne. Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotację.Finansowanie
Wkład finansowy z budżetu Unii Europejskiej jest w formie dotacji, która będzie wypłacana organizacji wnioskodawcy. Dotacja Unii nie może przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych.Termin składania wniosków upłynął: 30 czerwca 2011 r.  
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.