Razem możemy więcej - granty na walkę z wykluczeniem społecznym

Fundator: DOZ Fundacja dbam o zdrowie
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na realizację działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, szczególnie z nierównym dostępie do leczenia farmakologicznego.

Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych. Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Projekty konkursowe powinny:
– być skierowane do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych;
– wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych;
– prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych;
– zakładać realne rezultaty proponowanych działań.

Termin realizacji projektów: 1 marca 2020 r. – 28 lutego 2021 r.

Kto może aplikować:
organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. O granty nie mogą się ubiegać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki oraz spółki akcyjne i spółki z o.o.

Dofinansowanie
Maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 100 000 zł.

Budżet programu: 1 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2020 r.
(data wpływu wniosku)

Więcej informacji

Fundator

DOZ Fundacja dbam o zdrowieemail: fundacja@fundacja.doz.plwww: www.fundacja.doz.plul. Krupiecka 11, 03-046 Warszawa (siedziba)ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź (biuro)tel.: +48 42 200 75 50