Różnorodność kulturowa i artystyczna

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach
Programu pt. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej
jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.Dofinansowaniu będą podlegały następujące obszary tematyczne:
- edukacja artystyczna i kulturalna
- dziedzictwo kulturowe
- muzyka i sztuki sceniczne
- sztuki plastyczne i wizualneRodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu
-
organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń
artystycznych;
- wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk
scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
- wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych;
- współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich
(w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa
kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości
przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym;
- współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.Kto może ubiegać się o fundusze:
- państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe;
- publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
- uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
- archiwa państwowe;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
- organizacje pozarządowe ze sfery kultury.Budżet:
4 080 102 EUR, tj. 16 899 782 PLN (70% środków na duże projekty)
wkład własny – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektuTermin składania wniosków upłynął 16 sierpnia 2013 r.
W latach 2014-16 nie są planowane nabory do programu.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji na stronie MKiDN.

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131