Staże w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Fundator: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób jest europejską agencją powołaną w celu wzmocnienia ochrony przed chorobami zakaźnymi. Każdego roku oferuje możliwość odbycia staży trwających od trzech do dziewięciu miesięcy.

Główne cele
– Umożliwienie młodym absolwentom studiów zdobycie unikalnego doświadczenia w ECDC;
– Umożliwienie praktykantom zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy centrum – Umożliwienie wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.

Oferta praktyk skierowana jest do absolwentów następujących kierunków: choroby zakaźne, mikrobiologia, epidemiologia, statystyka i/lub modele chorób zakaźnych, informacja medyczna, komunikacja naukowa i kierunki pokrewne.

Kryteria naboru
– W programie praktyk mogą uczestniczyć obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących oraz obywatele Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
– Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w momencie składania aplikacji.
– Od kandydatów pochodzących z państw członkowskich UE wymagana jest bardzo dobra znajomość języka roboczego ECDC (angielski). Znajomość dodatkowego języka EU będzie atutem.

W programie mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej nie odbywały staży w instytucjach UE (niezależnie od tego czy były to staże formalne lub nieformalne, płatne czy bezpłatne) i nie były wcześniej zatrudnione w żadnych instytucjach unijnych.

Grant:
Centrum oferuje stażystom miesięczny grant w wysokości 1435,55 euro oraz zwrot kosztów podróży (ryczałt).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Choróbemail: info@ecdc.europa.euwww: http://ecdc.europa.eu/European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)<b>Visiting address:</b> <br>Tomtebodavägen 11a171 65 Solna <br>Sweden<br><b>Postal address:</b> <br>Granits väg 8171 65 Solna <br>Swedentel.: +46 (0) 8 586 01000fax: +46 (0) 8 586 01001