Studia dla wybitnych

Fundator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wsparcia finansowego dla studentów o wybitnych osiągnięciach, umożliwiający podjęcie studiów magisterskich na najlepszych uczelniach świata.

Celem programu jest umożliwienie studentom o wybitnych osiągnięciach, uzyskanych już w toku nauki akademickiej, podjęcia studiów magisterskich na jednej z uczelni zagranicznych, sklasyfikowanych na czołowych miejscach Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata.
Wśród uczelni znalazły się m.in. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Oxford, University of Cambridge, University College London.

Program stwarza szansę rozwoju studentom, dla których przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i międzynarodowego doświadczenia jest ich sytuacja materialna.

Kryteria rekrutacyjne do programu obejmują, oprócz (najwyżej punktowanych) osiągnięć naukowych także inne osiągnięcia, działalność społeczną i artystyczną, plany naukowe lub zawodowe, średnią z ocen uzyskanych w toku studiów oraz uzasadnienie wyboru danej uczelni (łącznie do uzyskania jest 80 punktów, z których 30 to maksymalna liczba punktów za osiągnięcia naukowe).

Kto może wziąć udział w programie:
– obywatele polscy;
– obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin, którym przysługuje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące;
– osoby posiadające status rezydenta długoterminowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydaci muszą być:
– absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Programie;
– studentami, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

Osoby aplikujące nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, nie mogą być również zakwalifikowani na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni wskazanych w programie.

Rodzaje pomocy finansowej
Studentom zakwalifikowanym do programu przysługuje pomoc finansowa na pokrycie kosztów:

1. czesnego – w wysokości określonej przez zagraniczną uczelnię;
2. utrzymania – według określonych wytycznych związanych z przepisami o podróżach służbowych;
3. zakwaterowania – według powyższych wytycznych;
4. zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego – wg powyższych wytycznych, ale tylko w przypadku, gdy w danym państwie nie ma możliwości korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5. podróży do miejsca odbywania studiów i z powrotem, dwa razy w ciągu roku akademickiego, w wysokości określonej przez powyższe przepisy.

Pomoc finansowa dotycząca kosztów utrzymania i zakwaterowania nie przysługuje w okresie przerw w nauce przypadających po zaliczeniu roku akademickiego.

Procedura naboru
Kandydaci, którzy przejdą etap oceny formalnej zostaną poddani ocenie merytorycznej oraz zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki naboru powinny zostać opublikowanie nie później niż do 15 maja 2016 r.

Wnioski składa się w formie elektronicznej (poprzez system ePUAP), wraz z załącznikami oraz przesyła pocztą na adres wskazany na stronie programu.

Termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji
Rozporządzenie Rady Ministrów

Fundator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegowww: http://www.nauka.gov.plul. Wspólna 1/3ul. Hoża 20 (wejście główne)00-529 Warszawatel.: +48 (22) 529 27 18fax: +48 (22) 501 78 65