Studiujesz? Praktykuj!

Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program grantowy dla uczelni publicznych i niepublicznych, wspierający realizację wysokiej jakości staży i praktyk studenckich.„Studiujesz? Praktykuj!” jest realizowane w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości” (PO WER, działanie 3.1).Program ma na celu wsparcie i rozwinięcie współpracy uczelni z pracodawcami, czego efektem ma być zdobywanie przez studentów odpowiedniego, dopasowanego do potrzeb rynku doświadczenia i umiejętności – poprzez udział w wysokiej jakości stażach i praktykach. Ma to także sprzyjać rozwojowi polskich firm i przedsiębiorstw, zatrudniających odpowiednio przygotowanych absolwentów polskich uczelni.Na co uczelnia (uczelnie) może przeznaczyć dofinansowanie
Na działania bezpośrednio dotyczące odbywania przez studentów staży, tj.: stypendium stażowe, koszty dojazdów, koszty zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), koszty niezbędnych materiałów (bez twardego sprzętu) oraz koszty dodatkowe, jak np. ubezpieczenie, badania lekarskie, koszty wynagrodzenia opiekuna (po stronie pracodawcy).Zasady programu i wymiar czasowy staży
Praktyki i staże muszą objąć co najmniej 30% studentów danego rocznika, na kierunku studiów objętym wsparciem. Staż musi trwać minimum miesiąc i obejmować co najmniej 120 godzin wykonywania zadań stażowych.Stypendium stażowe
– Miesięczne stypendium stażowe studenta nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (przy 168 godzinach pracy w miesiącu);
– Miesięczny koszt wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy nie może przekroczyć stawki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dla wymiaru pracy – czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami – wynoszącego 168 godzin).
* Stawki muszą być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Kto może ubiegać się o wsparcie
Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych (program nie wyklucza jednak udziału w stażach studentów studiów niestacjonarnych).

Wnioski składać może zarówno uczelnia, jak i wydziały uczelni (jedna uczelnia może więc zgłosić więcej niż jeden wniosek).

Możliwe jest także złożenie wniosku przez grupę uczelni, w której jedna z nich, lider grupy, składa wniosek (wszystkie muszą jednak spełniać kryteria) oraz złożenie wniosku w ramach projektu partnerskiego.

Uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe będą mogły ubiegać się o  wsparcie w ramach odrębnego projektu - „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.Termin realizacji programu
Nie krócej niż rok i nie dłużej niż dwa lata.Budżet
Łączny budżet programu: 550.000.000 zł.
Budżet w 2015 r. – 145.000.000 zł.Maksymalna wysokość dofinansowania dla uczelni:
– dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 1.500.000 zł;
– dla uczelni kształcących od 4001 do 12.000 studentów – 2.500.000 zł;
– dla uczelni kształcących powyżej 12.000 studentów – 5.000.000
– w przypadku grup uczelni wysokość dofinansowania zależy od sumy studentów na wszystkich uczelniach, nie może jednak przekroczyć 5.000.000 zł.Średni koszt projektu na jednego uczestnika musi wynosić nie więcej niż 15.000 zł, grantodawca zaleca jednak zapewnienie uczestnikom porównywalnego wsparcia.Jak składać wnioski
Poprzez formularz online (system SOWA) oraz w formie papierowej (wydruk z systemu SOWA).Termin składania wniosków upłynął:
14 października 2015 r. (wnioski można było składać od 14 września 2015 r.).
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.RegulaminWięcej informacji, załączniki  

Fundator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegowww: http://www.nauka.gov.plul. Wspólna 1/3ul. Hoża 20 (wejście główne)00-529 Warszawatel.: +48 (22) 529 27 18fax: +48 (22) 501 78 65

Koordynator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101