Stypendia DAAD na naukę w Niemczech dla absolwentów wszystkich kierunków

Fundator: DAAD
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich.Stypendia te umożliwiają uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub tytuł magistra (Master) na jednej z niemieckich uczelni.
W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.

Kto może ubiegać się o fundusze:
- studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich
- kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.
- nie ma limitu wieku kandydata, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych – warunkiem przyjęcia na studia. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym.Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiągnięć w czasie studiów, przekonywujące przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech. Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.Wysokość dofinansowania
750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca danych studiów. Stypendium rozpoczyna się 1 października 2016 r.

Kandydaci, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby DAAD w Warszawie.

Aplikować można tylko poprzez portal DAAD.
Wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Wnioski należy kierować na adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.

Termin złożenia dokumentów upłynął: 15 listopada 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji
Szczegółowy opis programu

Fundator

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiejemail: daad@daad.plwww: http://www.daad.plul. Czeska 24/203-902 Warszawatel.: (22) 616 13 08, 617 48 47fax: (22) 616 12 96