Stypendia dla pracowników organizacji pozarządowych

Fundator: Europejskie Centrum Fundacji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia trwają od 3 do 12 tygodni. Mają wspomagać rozwój liderów z sektora non-profit oraz międzynarodową współpracę europejskich fundacji i organizacji pozarządowych.Wybrani stypendyści będą pracować w jednej z organizacji goszczących za granicą i w ten sposób podnosić swoje umiejętności zawodowe, zdobywać międzynarodowe doświadczenie i nowe spojrzenie na sektor non-profit.Program ma na celu:
- wspomagać rozwój NGP w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz ułatwiać ich pracownikom rozwój zawodowy, zdobycie doświadczenia i kontaktów międzynarodowych
- pogłębiać kontakty i współpracę pomiędzy instytucjami non-profit z Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych państw
- wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost umiejętności pracowników trzeciego sektora.Charakterystyka kandydatów:
- absolwenci studiów uniwersyteckich posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
- kandydaci pracujący w tej samej instytucji przez co najmniej dwa lata z perspektywą pozostania w tej samej organizacji na dłużej
- młodzi liderzy lub doświadczeni menadżerowie
- kandydaci z organizacji mających swą siedzibę w jednym z następujących państw: Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.Wszyscy kandydaci powinni znać język roboczy organizacji goszczącej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy mentor z organizacji goszczącej i kandydat posługują się tym samym językiem. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego ze względu na seminaria uzupełniające.Finanse:
Stypendysta otrzymuje zwrot kosztów podróży do organizacji goszczącej oraz na seminaria, jak również częściowy lub całkowity zwrot kosztów zakwaterowania. Dodatkowo stypendysta otrzymuje diety na pokrycie kosztów utrzymania. Diety mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w wysokości 150 euro.W zgłoszeniach kandydaci powinni zaznaczyć interesującą ich tematykę, np. Zarządzanie projektami, public relations, zarządzanie finansami, ocena lub doradztwo.W roku 2011 program będzie zawieszony. Kolejny termin zostanie ogłoszony w roku 2012.Więcej informacji i szczegóły dotyczące sposobu aplikacji można znaleźć na stronie: http://www.efc.be/projects/ifp/Howtoapply.htm

Fundator

European Foundation Centreemail: efc@efc.bewww: http://www.efc.be/Philanthropy Houserue Royale 941000 Brussels, Belgiumtel.: +32.2.512.8938fax: +32.2.512.3265