Stypendia Fundacji Indentitas

Fundator: Fundacja Identitas
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs stypendialny dla studentów kierunków humanistycznych

Celem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych.

Ubiegający się o Stypendium Fundacji Identitas muszą przedłożyć pracę dotyczącą wymienionych poniżej obszarów.

Kto może ubiegać się o stypendia
Studenci III, IV i V roku kierunków humanistycznych.Tematyka prac
Prace składających wniosek o stypendium powinny dotyczyć szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.Zgłaszane prace powinny zawierać:
– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4);
– opinię oiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt;
– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu);
– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero lub skan innych otrzymanych nagród bądź stypendiów.Liczba i wysokość stypendiów
Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy, tłumacze literatury), podejmie decyzję o przyznaniu od jednego, do dziesięciu stypendiów, z których każde wyniesie od 3.000 PLN do 20.000 PLN.Termin składania prac upłynął: 13 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Regulamin
Więcej informacji

Zobacz także: Nagroda Fundacji Identitas.

Fundator

Fundacja Identitaswww: http://identitas.pl/ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)00-116 Warszawatel.: 695-755-174