Stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia

Fundator: Fundacja Crescendum Est - Polonia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia mają służyć realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Kto może ubiegać się o stypendium
stypendium przeznaczone jest dla młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVII Konkursu o stypendium jest złożenie wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji.

Kwestionariusz ten wraz załącznikami dostępny jest na stronie.

Umowa o stypendium podpisywana z laureatami przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu "in blanco". W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Termin składania wniosków upłynął: 31 grudnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu 2015 roku. W 2015 r. stypendium otrzymały 3 osoby. W 2014 r. stypendia otrzymały również 3 osoby (na studia w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech).
 
Więcej informacji:  crescendumest.pl

Fundator

Fundacja Crescendum Est-Poloniaemail: biuro@crescendumest.plwww: http://www.crescendumest.plAl. J. Ch. Szucha 900-580 Warszawa