Stypendium im. Lesława A. Pagi

Fundator: Fundacja im.Lesława A.Pagi
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowany do akademickich kół naukowych organizacji studenckich, działających w obszarze rynku kapitałowego.

Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju.

Program wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym. Szczególny nacisk położony jest na projekty o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.

Jakie działania można realizować:
warsztaty i szkolenia;
badania naukowe;
konferencje, seminaria;
konkursy, olimpiady;
publikacje;
inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

Kto może ubiegać się o fundusze
Organizacje zrzeszające studentów lub absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z od 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentujące organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane organizacje lub stowarzyszenia.

Jak aplikować?
1. Należy wypełnienić formularz
2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszonymi projektami wybiera Projekty, którym przyznaje Stypendium.
 
Kryterium oceny

Przy wyborze projektów przez Kapitułę, priorytet będą miały inicjatywy, które:
- będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
- będą realizowane cyklicznie,
- będą miały charakter międzynarodowy
- uzasadnią potrzebę realizacji projektu
- przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).

Budżet programu: 50 000 zł

Wysokość dofinansowania:
Kapituła stypendium może przyznać dowolną liczbę grantów w dowolnej wysokości

Termin składania wniosków upłynął: 30 listopada 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja im. Lesława A.Pagiemail: sekretariat@paga.org.plwww: http://www.paga.org.plul. Książęca 4, pokój 803000-498 Warszawatel.: (22) 537 73 33fax: (22) 537 73 34