Szkolny Klub Sportowy

Fundator: Ministerstwo Sportu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs dla koordynatora krajowego i podmiotów realizujących zadania na poziomie wojewódzkim.

Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W ramach konkursu grantowego Ministerstwo wyłoni:
– koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadania na poziomie krajowym;
– podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.

Cele programu:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 r.

Forma realizacji programu przez podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim
Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych:
– 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;
– w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych;
– w grupach minimum 15-osobowych;
– jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży;
– zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W okresie realizacji projektu należy przeprowadzić 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole, w której uczy się maksymalnie 300 uczniów, mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Budżet programu: 54 525 000 zł.

Termin składania wniosków: 18 grudnia 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Sportuemail: kontakt@msit.gov.plwww: www.gov.pl/web/sportul. Senatorska 1400-082 Warszawatel.: +48222500138