Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w liceum za granicą

Fundator: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach UWC lub szkołach prywatnych, zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Szkoły przyjmują do grona swoich uczniów 1-2 kandydatów. Od kandydatek i kandydatów wymaga się otwartości, chęci samorozwoju i pracy na rzecz innych, dojrzałości i odporności na wyzwania związane z pobytem w szkole z internatem w innym kraju. Zgłaszać się mogą uczniowie bez względu na sytuację materialną, orientację, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową.

Obecny nabór dotyczy następujących szkół


Liczba miejsc może ulec zmianie w trakcie trwania konkursu. W zależności od powodzenia starań na rzecz pozyskania dodatkowych funduszy, liczymy na możliwość nominowania kandydatów również do następujących szkół:


Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej.

Dokładną wysokość finansowania miejsc dla uczniów w szkołach określają same szkoły na podstawie rekomendacji Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w oparciu o informacje o sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Podczas ostatniego etapu konkursu, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Uczestnicy konkursu, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie są uprawnieni do bezpłatnego miejsca w szkole (szkoła pokrywa w 100% koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona przez szkołę o współfinansowanie nauki zwycięzcy konkursu, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium:

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny online.

Termin zgłoszeń: 31 października 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiegoemail: kontakt@uwc.org.plwww: http://www.uwc.org.pl/Skr. Poczt. 1505-420 JózefówPL, MA