Twoja pierwsza praca z Euresem

Fundator: KE Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program „EaSI-EURES: Twoja pierwsza praca z EURESem” wspiera mobilność zawodową w Europie, zwiększając szansę młodych ludzi na podjęcie praktyki, stażu lub pracy za granicą.

„EaSI-EURES: Your first EURES job” w obecnej postaci działa w ramach programu Innowacji Społecznych i Zatrudnienia (EaSI) oraz EURES Axis. W komunikacie KE „Wspólne działania na rzecz młodych ludzi w Europie” program ten został określony jako „jedno z kluczowych narzędzi” wsparcia mobilności. Wsparcie to ma być dopasowane do konkretnych grup docelowych, sektorów gospodarki i zawodów.

Co jest przedmiotem dofinansowania
Komisja Europejska dofinansuje działania i usługi organizacji lub instytucji, bazujące na niestandardowych i innowacyjnych rozwiązaniach, które zapewnią realizację celów programu, m.in. umożliwienie młodym ludziom (18–35 lat) podjęcie pracy, praktyki lub stażu zawodowego. Dofinansowane działania mają być wdrażane przez sieć EURES.

Planowane działania powinny także uwzględnić pomoc w adaptacji w kraju docelowym oraz gratyfikacje finansowe, które będą zachętą do podjęcia mobilności.

Kategorie działań
Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć jednej lub dwóch kategorii:
– praktyki, staże
– praca

Osoby ubiegające się o pracę lub udział w praktyce/ stażu (18-35 lat) powinny zapoznać się z przewodnikiem po programie. Informacji udzielają również pracownicy sieci EURES.

Działania planowane w ramach zgłaszanych projektów powinny:
– zapewnić najwyższą możliwą liczbę miejsc pracy, staży lub praktyk wysokiej jakości (co najmniej 2500 osób), podjętych w krajach EU lub EOG innych niż kraj zamieszkania, oferując również usługi z zakresu pośrednictwa pracy.
– opierać się na konsorcjum o szerokim zasięgu geograficznym. Konsorcjum powinno być utworzone przez co najmniej siedem organizacji (z siedzibą w kraju jednego z nich), z których co najmniej pięć musi posiadać status członka sieci EURES, partnera sieci EURES lub partnera stowarzyszonego sieci EURES.

Termin realizacji i czas trwania projektów
Projekty powinny rozpocząć się pierwszego dnia po podpisaniu przez ostatnią ze stron umowy o dofinansowanie („data rozpoczęcia działania”). Rozpoczęcie działań planowane jest na czerwiec – lipiec 2016, a czas realizacji projektów, wg wstępnych ustaleń, ma wynosić nie więcej niż 24 miesiące.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie
1. Wszelkie organizacje prawne zarejestrowane w:
– państwach członkowskich UE,
– krajach EFTA/EOG, zgodnie z Porozumieniem EOG (Islandia i Norwegia).
2. Służby zatrudnienia (publiczne, prywatne lub działające w ramach trzeciego sektora) lub inne organizacje rynku pracy (działające komercyjnie lub non-profit);
3. Krajowe biura koordynujące EURES;
4. Organizacje członkowskie EURES.

Budżet
Całkowity budżet programu wynosi 6.000.000 euro. Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów kwalifikowanych proponowanych działań.

Termin składania wniosków: 18 marca 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szanswww: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656European CommissionDG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities200 rue de la LoiBelgiatel.: +32 2 2967438fax: +32 2 2969770