Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Wspólnoty.Wizyty studyjne trwają od trzech do pięciu dni. Przeznaczone są dla specjalistów i osób odpowiedzialnych za szkolenie i kształcenie zawodowe pragnących poznać jakiś aspekt kształcenia ustawicznego w innym kraju. Grupy liczą zwykle od 10 do 15 osób.Wizyty studyjne są organizowane na szczeblu lokalnym lub regionalnym a ich koordynacją zajmują się Narodowe Agencje programu "Uczenie się przez całe życie".Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego należą do kluczowych działań programu międzysektorowego, którego celem jest wspieranie realizacji polityki rozwoju i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie.Program zapewnia europejskie forum dla dyskusji, wymiany koncepcji i wzajemnego uczenia się w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, i służy następującym celom:

  • lepszemu poznaniu i zrozumieniu specyfiki polityki kształcenia i szkolenia zawodowego w innych krajach oraz zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przez osoby sprawujące ważne funkcje na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

  • nieprzerwanej wymianie poglądów i informacji oraz wzajemnemu doradztwu między osobami uczestniczącymi w programie, zarówno gospodarzami wizyt, jak i osobami odbywającymi wizyty;

  • wzbogacaniu przepływu informacji między uczestniczącymi krajami oraz na poziomie europejskim.


Najświeższe informacje dotyczące programu wizyt studyjnych można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.Uczestnicy:

  • Osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe w danym kraju, a także przedstawiciele partnerów społecznych (organizacji pracodawców i związków zawodowych).

  • Osoby reprezentujące wszystkie kategorie systemu kształcenia i szkoleń (kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe i techniczne), zdolne do wywołania "efektu mnożnikowego" (rozpowszechnienia zdobytej wiedzy).

  • Osoby sprawujące odpowiedzialne funkcje na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a jednocześnie osoby, których wiedza może być wykorzystana do poszerzenia znajomości polityk i praktyk stosowanych w innych uczestniczących krajach, a także ulepszania polityki i wymiany koncepcji politycznych

  • Obywatele lub osoby z prawem stałego pobytu z 27 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, Turcji i Chorwacji oraz Republiki Macedonii.


Składanie wniosków o uczestnictwo w wizytach studyjnych:

  • Osoby pragnące wziąć udział w wizycie studyjnej powinny wypełnić formularz wniosku on-line w witrynie Cedefop. Wniosek jest dostępny on-line pod adresem: http://studyvisits.cedefop.europa.eu. Do formularza on-line są dołączone instrukcje dotyczące sposobu jego wypełnienia.

  • Kryteria selekcyjne określa każdy kraj indywidualnie  

  • Po złożeniu wniosku on-line wnioskodawcy powinni wydrukować wypełniony formularz, podpisać go i przesłać do Narodowej Agencji


Terminy na wizyty w 2013 i 2014 r. - upłynęły:
28 marca 2013 r. na wizyty odbywające się od września 2013 r. do lutego 2014 r.
15 października 2013 r.: na wizyty odbywające się od marca do czerwca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

W Polsce wizytami studyjnymi CEDEFOP zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Informacji udzielają:
Anna Dębska: adebska@frse.org.pl; tel. 22-46-31-288
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.sv.org.pl/.

Lista wszystkich krajowych koordynatorów i agencji zarządzających programem znajduje się pod adresem: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/list/reports.asp?cmd=45&per_id=66

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000