Wizyty studyjne w Polsce - konkurs dla organizacji

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Stały nabór

O dotację na organizację wizyt studyjnych w Polsce dla wyróżniających się studentów z Białorusi, Ukrainy, Mołdowy i Rosji mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach dotacji Programu RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce.Cele:
Celem wizyt jest rozwój proeuropejskich i prodemokratycznych postaw u młodego pokolenia obywateli krajów sąsiedzkich. Program wspiera Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Fundacja Borussia.Dofinansowane działania:
Celem wizyty jest przybliżenie Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich poprzez prezentację najważniejszych aspektów polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, w tym przede wszystkim zagadnień związanych z funkcjonowaniem:

 1.  administracji rządowej i samorządowej

 2.  gospodarki,

 3.  organizacji pozarządowych

 4.  szkolnictwa (w szczególności szkolnictwa wyższego)

 5.  mediów

 6.  Unii Europejskiej
  oraz prezentacja życia kulturalnego współczesnej Polski.


Ważnym elementem wizyt jest również stworzenie ich uczestnikom okazji do poznania polskich rówieśników poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach. Rekomendujemy włączenie polskich studentów do uczestnictwa w wizycie, np. udział we wspólnych warsztatach, wizyty na uczelniach wyższych, organizacja programu wieczornego itp. W wizycie wezmą udział wyróżniający się w nauce studenci pierwszych lat z Białorusi, Ukrainy, Mołdowy i Rosji (obwody  briański, kaliningradzki, nowogrodzki, leningradzki i miasto Sankt-Petersburg) w wieku 18-21 lat. Ich rekrutacją zajmie się Fundacja Borussia.Budżet projektu powinien uwzględniać m.in.:

 • koszty dojazdu uczestników

 • koszty wyżywienia i zakwaterowania,

 • koszt ubezpieczenia uczestników,

 • kieszonkowe dla uczestników w wysokości do 8 zł/dzień,

 • koszty tłumaczenia.


Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotację mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe mające siedziby w ośrodkach akademickich, które mają doświadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi i w organizacji wizyty studyjnych.

Wysokość dofinansowania:
Przewidywane są dotacje w wysokości 30 000 zł na każdą 12 osobową grupę studentów przy założeniu, że program trwa 12 dni kalendarzowych (10 dni programowych).Termin składania wniosków upłynął 10 grudnia 2012
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.pocztą na adres:
Fundacja Borussia
ul. Kopernika 45
10-513 Olsztyn
z dopiskiem Study Tours to Poland – KONKURS DLA OPERATORÓW
oraz e-mailem na adres: borussia@studytours.pl.Więcej informacji na stronie: http://www.studytours.pl/

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka programu dla studentów Ewa Romanowska, e-mail: borussia@studytours.pl, tel. (89) 534 00 26 lub 0 510 53 59 16 w godz. 10.00 - 15.00 od poniedziałku do czwartku.

Fundator

Wspólnota Kulturowa "Borussia"email: sekretariat@borussia.plwww: http://www.borussia.pl/ul. Zyndrama z Maszkowic 210-133 Olsztyntel.: 89 523 72 93fax: 89 534 00 26

Koordynator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01