Wolontariat Polska Pomoc 2015

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program dofinansowuje najlepsze projekty wolontariackie realizowane na rzecz jednego z krajów partnerskich, znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich realizowanych w jednym z krajów partnerskich (biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD). Celem projektów jest wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się, wspieranie procesów demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie państwa prawa i praworządności, wolnych mediów, poszanowania praw człowieka, wzmacnianie struktur gospodarki wolnorynkowej.Projekty mogą mieć charakter krótko- i długoterminowy. Projekt obejmuje: przygotowanie wolontariusza do wyjazdu (w tym szkolenia, niezbędne szczepienia, organizację podróży); zadania, które wykonuje wolontariusz w kraju przyjmującym (zadania te mogą stanowić odrębny projekt pomocowy lub mogą być częścią szerszego projektu z zakresu pomocy zagranicznej); opiekę i utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem oraz (opcjonalnie) inicjatywę edukacyjną wolontariusza po powrocie do Polski.

Kto może wnioskować o dotację
– organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje; 
– osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe (jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunki, które musi spełniać kandydat na wolontariusza: ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie, wykształcenie minimum średnie lub średnie zawodowe, posiadanie pełni praw publicznych, znajomość języka kraju przyjmującego lub innego pozwalającego na komunikację w środowisku realizacji projektu.Budżet: 1.250.000 zł.

Kwoty dofinansowania na poszczególne działania realizowane w ramach projektu określa regulamin.
W przypadku wolontariatu krótkoterminowego wkład własny musi wynosić minimum 10%, a w przypadku długoterminowego oraz łączącego długo- i krótkoterminowy - 5%.Termin składania wniosków upłynął: 17 lipca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.


Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl). Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych. Rejestracja on-line musi być przeprowadzona co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert.Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00