Wspólne działania polsko-białoruskie

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem programu jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim.

Priorytetowo traktowane będą działania mające na celu szeroką i horyzontalną współpracę polskich i białoruskich środowisk w dziedzinie:

a. współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych dziedzin kultury: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, literatury itp.
b. wspierania różnych aspektów wspólnego dziedzictwa i więzi polsko-białoruskich ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw lokalnych i społeczności poza większymi ośrodkami; 
c. dzielenia się polskim doświadczeniem w obszarze aktywizacji różnych grup społecznych i wiekowych.

W ramach konkursu nie będą finansowane projekty ograniczone do:
a) jednorazowych, zamkniętych wydarzeń artystycznych i naukowych;
b) wyjazdów wakacyjnych i turystycznych;
c) refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;
d) wypłaty stypendiów.Działania mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, Białorusi jak państw trzecich. Niezależnie od miejsca, preferowane będą projekty realizowane we współpracy z parterami zagranicznymi.Dofinansowywane działania:
- projekty artystyczne;
- prezentacje audio-wizualne;
- publikacje;
- projekty multimedialne
- konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania;
- wizyty studyjne, wymiany kulturalne i edukacyjne;Budżet: 1 086 000 PLN.

Kto może ubiegać się o dotację: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, instytucje kultury.Termin składania wniosków upłynął 23 kwietnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji : http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolne_dzialania_polsko_bialoruskie_2014_

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00