Węgry

Enter! - roczny kurs Rady Europy

29-03-2017

Szkolenie jest elementem realizacji przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy „Rekomendacji w sprawie dostępu młodych ludzi ze środowisk o mniejszych szansach do praw społecznych” (tzw. Enter! Recommendation). Celem kursu będzie zwiększenie kompetencji pracowników młodzieżowych w zakresie realizacji szczególnego rodzaju projektów oraz wymiana doświadczeń.

Strony