Stowarzyszenie Forum Rdzawka

  • ul. Rdzawka 1 Młyn
  • 34-700 Rabka Zdrój

Celami Forum Rdzawka są:
- promocja i popieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
- współpraca z innymi organizacjami nieformalnymi i pozarządowymi
- promowanie inicjatyw i przedsięwzięć młodzieżowych
- wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi
- rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii
- promowanie postaw proekologicznych
- wspieranie i rozwój wolontariatu