Fundacja Upowszechniania Nauki

  • Pałac Kultury i Nauki
  • 00-901 Warszawa, skr.poczt.27
  • pok. 2104, 2105, 2107

Podstawowym celem statutowym Fundacji jest upowszechnianie nauki polskiej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie nauki światowej w Polsce. Fundacja wspiera działalność polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki; udziela pomocy zagranicznym organizacjom podejmującym upowszechnianie swych osiągnięć w Polsce; prowadzi działalność wydawniczą, audiowizualną; organizuje wykłady, odczyty, kursy, konkursy, programy edukacyjne i studia na różnych poziomach.

The Polish Foundation for Science Advancement
The purpose of the Foundation is the advancement and promotion of Polish science abroad and the promotion of world science in Poland. The Foundation supports the activities of Polish scientific centres, associations, foundations and schools in this field; offers support to foreign organisations by promoting their achievements in Poland; organises lectures, courses, competitions, studies at various levels and education programmes.