Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń ANAN

  • Pl. Wojska Polskiego 4
  • 58-100 Świdnica
  • telefon: (74) 853 89 80; 603 194 062

Zadania, które stara się realizować Stowarzyszenie ANAN:
1. Współpraca ze środowiskami związanymi, z prowadzeniem działalności w zakresie patologii rodziny, uzależnień i AIDS oraz bezrobocia.
2. Wspieranie, pobudzanie i koordynowanie wszelkich inicjatyw społecznych, mających na celu niesienie pomocy ludziom w sytuacjach trudnych.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniu jako zjawisku społecznemu.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach narkomanii oraz alkoholizmu a także o psychologicznym i społecznym tego podłożu.
6. Promocja zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw abstynenckich.
7. Podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie w zakresie rehabilitacji, socjalizacji i profilaktyki.