Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji "Druga Szansa"

  • ul. Panny Marii 13
  • 87 - 100 Toruń

Fundacja działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, bezrobotnej młodzieży i byłych więźniów. Do głównych zadań Fundacji należy resocjalizacja i reintegracja osób opuszczających zakłady karne oraz profilaktyka przestępczości poprzez likwidowanie jej przyczyn - bezrobocia i ubóstwa.

The "Second Chance" Foundation For Prevention And Rehabilitation
The Foundation helps people at risk from social exclusion, people coming from disadvantaged backgrounds, individuals with substance abuse problems, long term unemployed persons, particularly unemployed young people, prisoners and those leaving penal institutions. Its main aim is the resocialisation of people leaving penal institutions and crime prevention through eliminating its causes - unemployment and poverty.