Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea"

  • Plac Matejki 10/3
  • 31-157 Kraków

Cele Fundacji zawarte są w trzech kategoriach:
1. Kształcenie:
- Prowadzenie działań edukacyjnych, które są niezbędnym warunkiem wstępnym dobrego funkcjonowania trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacja) i odgrywają kluczową rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy.
- Kształtowanie w ludziach umiejętności zwiększających ich szanse zawodowe we wszystkich dziedzinach, w których znaczącą rolę odgrywa kreatywność i innowacyjność.
- Kształcenie i rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania innowacją.
- Rozwijanie kreatywności innowacyjnoścl w organizacjach prywatnych i publicznych poprzez szkolenia oraz motywowanie ich do lepszego wykorzystywania potencjału twórczego.
- Pobudzanie wrażliwości estetycznej, rozwoju emocjonalnego, kreatywnego myślenia i intuicji u dzieci, młodzieży•i osób dorosłych.

2. Promocja
- Promowanie i wspieranie nastawienia na przedsiębiorczość, szczególnie u młodych ludzi, poprzez współpracę ze światem biznesu.
- Promowanie i wspieranie kształcenia podstawowych i zaawansowanych zdolności matematycznych, technicznych i w zakresie nauk ścisłych, które sprzyjają innowacjom technologicznym.
- Upowszechnianie dostępności oraz prowadzenie rozmaitych kreatywnych form autoekspresji poprzez edukację formalną oraz poprzez pozaformalne i nieformalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
- Prowadzenie działań zmierzających do propagowania rozwoju twórczości, w drodze uczenia się przez całe życie, jako siły napędowej innowacji i jako głównego czynnika rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością.
- Zwiększanie świadomości istoty kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości dla rozwoju osobistego, a także dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

3. Wsparcie
- Wspieranie rozwijania zdolności kreatywnych i innowacyjnych w celu skutecznego reagowania na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
- Wspieranie i prowadzenie działań mających na celu rozwijanie kluczowych kompetencji, a w szczególności podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich, stanowiących podstawę kreatywności i innowacyjności, służącej wypracowywaniu innowacyjnych i oryginalnych rozwiązań w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
- Wspieranie działań edukacyjnych
- Wspieranie i prowadzenie działań mających na celu zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, w tym działających w sektorach kultury i kreatywności.
- Wspieranie i promowanie otwartości na różnorodność kulturową jako środka sprzyjającego komunikacji międzykulturowej.