Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"

  • ul. Zawierciańska 30
  • 32-310 Klucze

Misją Stowarzyszenia jest działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc dzieciom i młodzieży; tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, działalność społeczna, artystyczna i edukacyjna; zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie; integracja działań edukacyjnych w celu poprawy jakości kształcenia: wychowania dzieci i młodzieży; integracja środowiska lokalnego do wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży; tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi sprzyjających ich włączeniu się w działalność społeczną i publiczną; wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo- wychowawczej; promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w lokalnym środowisku.