Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej

Informacje zawarte stronie przeznaczone są dla: osób, które zamierzają podjąć pracę lub rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek na obszarze innych państw Unii Europejskiej; cudzoziemców - obywateli UE, którzy zamierzają podjąć pracę lub działalność w Polsce; osób zatrudnionych w transporcie lądowym i powietrznym na obszarze państw członkowskich UE; urzędników będących praconikami lub pracującymi na własny rachunek w państwach UE. Spis treści: I. Zasada ogólna - stosowanie prawa miejsca pracy II. Wyjątki od zasady ogólnej 1. Wykonywanie pracy najemnej w kilku państwach jednocześnie 2. Prowadzenie działalności na własny rachunek Czasowe wykonywanie działalności w innym państwie UE/EOG Działalność prowadzone w kilku państwach jednocześnie 3. Prowadzenie działalności na własny rachunek oraz wykonywanie pracy najemnej jednocześnie w kilku państwach członkowskich 4. Ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w transporcie Transport lądowy i powietrzny Marynarze Zasada ogólna - bandera statku Marynarz pracownikiem Marynarze pracujący na statku na własny rachunek Osoby niebędące marynarzami pracujące na statkach 5. Urzędnicy Urzędnicy będący pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na własny rachunek jednocześnie na terytorium jednego lub więcej państw członkowskich Urzędnicy będący pracownikami jednocześnie w więcej niż jednym państwie członkowskim i ubezpieczeni w jednym z tych państw w specjalnym systemie ubezpieczeń 6. Wyjątki od postanowień rozporządzenia 1408/71 dotyczące ustalania właściwego ustawodawstwa

http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=105