Twój świat, twój biznes - poradnik dla nauczycieli przedsiębiorczości

Przewodnik dla nauczycieli (dostępny w języku polskim) pokazujący jak zainspirować młodych ludzi (16-19l at), aby stawali się przedsiębiorcami zaangażowanymi w kwestie społeczne i ochronę środowiska naturalnego. Na stronie dostępne są 15 minutowe filmy pokazujące osiągnięcia młodych przedsiębiorców z państw Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/enterprise/yourworldyourbusiness/index_en.htm

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  European Commission
  DG Enterprise and Industry
  Communication and Information Unit R4
  BREY 13/092
  Belgia
  00 800 67 89 10 11
  http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm
  Strona www
  Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu stara się, aby polityka UE przyczyniała się do trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw działających na unijnym rynku, ułatwiała tworzenie miejsc pracy i wspierała zrównoważony rozwój gospodarczy. Zadaniem dyrekcji jest również zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego towarów. Tym samym DG przyczynia się w znaczącym stopniu do realizacji strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dyrekcja kładzie szczególny nacisk na potrzeby przemysłu wytwórczego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządza programami promującymi przedsiębiorczość i innowacyjność oraz dba, aby prawodawstwo UE wystarczającym stopniu uwzględniało interesy przedsiębiorców. Dyrekcja zajmuje się także dużą częścią przepisów prawnych (ponad 500 dyrektyw i 200 rozporządzeń) dotyczących rynku wewnętrznego towarów. Stworzyła w związku z tym narzędzie informacyjne umożliwiające przedstawienie w podziale na poszczególne sektory ogółu prawodawstwa, które wchodzi w zakres jej kompetencji − Różowa Księga (Pink Book) jest co roku uaktualniana na podstawie wszystkich najnowszych zmian w prawodawstwie.