"Smarter, greener, more inclusive?" - wskaźniki istotne dla realizacji strategii Europa 2020

Broszura ma pomóc w monitorowaniu postępów w realizacji pięciu najważniejszych celów Unii Europejskiej w bieżącej dekadzie. Chodzi o kwestie zatrudnienia, badań i rozwoju, zmian klimatu i energetyki, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. W statystykach dotyczących każdej z tych dziedzin opisano trendy z ostatnich lat (od roku 2000 lub 2005 do 2011 lub 2012).

Tytuł oryginalny: "Smarter, greener, more inclusive?" Indicators to support the Europe 2020 strategy

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-02-13-238/EN/KS-02-13-238-EN.PDF

Wydawca

Eurostat
Joseph Bech building
5, Rue Alphonse Weicker
2721 Luxembourg
+352 4301 36789
Strona www