Mobility Scoreboard - raport nt. mobilności edukacyjnej

Raport Eurydice pokazuje efekty promowania mobilności edukacyjnej i usuwania przeszkód w odbywaniu nauki za granicą. Publikacja opisuje m.in. kwestie informacji młodzieżowej i doradztwa, przygotowania językowego, przenoszenia uprawnień do wsparcia finansowego oraz identyfikowania i wspierania uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Wskaźniki opracowane dla każdej z tych dziedzin pozwalają właściwie ukierunkować politykę edukacyjną oraz ułatwiają ocenę postępów.

Raport dotyczy 33 krajów (28 członków UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji) i odnosi się do roku szkolnego 2011/12. W publikacji zawarto również propozycje nowych wskaźników dotyczących warunków sprzyjających mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym.

Raport opracowała sieć Eurydice we współpracy z Komisją Europejską oraz grupą ekspertów z państw członkowskich. Następne wydanie ukaże się w roku 2015.

Tytuł oryginalny: “Towards a mobility scoreboard. Conditions for learning abroad in Europe”

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/162EN_Learner_Mobility.pdf

Wydawca

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Eurydice and Policy Support
Avenue du Bourget 1 (BOU 2)
B-1049 Brussels
Tel. +32 2 299 50 58
Fax +32 2 292 19 71
eacea-eurydice@ec.europa.eu
Strona www