Global Employment Trends 2014 - raport

W publikacji znaleźć można najnowsze dane globalne i regionalne oraz prognozy związane z rynkiem pracy, dotyczące poziomu zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa osób pracujących oraz zatrudnienia o niskim stopniu ochrony.

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234107/lang--en/index.htm

Wydawca

    ILO - International Labour Organisation
    youth@ilo.org
    Strona www