Raport nt. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości szkolnictwa zawodowego

Raport Komisji Europejskiej w sprawie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości szkolnictwa zawodowego.

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/eqavet_en.pdf

Wydawca

    European Commission
    Rue de la Loi 200
    1040 Bruxelles
    http://www.europioneers.eu/contact-us
    Strona www