Nasza Baza - programy

 • Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

    (PL0010000090)

 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia


  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i finansuje programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

  Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

  Tematy wymian:
  1) „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”;
  2) „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”;
  3) „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”;
  4) „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”;
  5) „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”;
  6) „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

  Kto może wziąć udział w wymianach:
  - młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczające do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych
  - fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

  Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

  Dotacje przyznawane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Centrum ustala wysokość dotacji na pokrycie kosztów korzystając ze stawek zryczałtowanych.
  Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

  Termin składania wniosków upłynął: 28 lutego 2014 r.
  O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

  Więcej informacji, regulamin i formularze wniosków na stronie organizatora


Koordynator
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Tel.: + 48 22 295 00 30
Fax: + 48 22 295 00 31
Email: cprdip@cprdip.pl
Strona www