Nasza Baza - programy

  Nie przegap terminów - Ekologia

  04-11-2014
  Polska pomoc rozwojowa (PL0010000061)
  Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata
  01-01-2100
  Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta (PL0010000224)
  Dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
  01-01-2100
  Fundacja Sorosa - programy (PL0010000396)
  Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
  01-01-2200
  Edukacja Ekologiczna (PL0010000223)
  Celem programu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży
  01-01-2200
  Fundusz dla Przyrody (PL0010000129)
  Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
  01-01-2200
  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PL0010000097)
  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
  01-01-2200
  INTERREG IVC - Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PL0010000409)
  Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
  01-01-2200
  Klimatyczna Edukacja (PL0010000344)
  Granty na działania w szkołach z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  01-01-2200
  Konkurs European Soundscape Award (PL0010000413)
  Celem konkursu European Soundscape Award jest podniesienie świadomości na temat wpływu hałasu na zdrowie oraz nagrodzenie inicjatyw, które pomogą obniżyć nadmierny poziom hałasu w naszym otoczeniu.
  01-01-2200
  LIFE (2014-2020) (PL0010000423)
  Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.
  01-01-2200
  Po stronie natury – konkurs grantowy (PL0010000262)
  Granty na projekty ekologiczne realizowane przez szkoły, instytucje smorządowe i organizacje pozarządowe
  01-01-2200
  Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” (PL0010000192)
  VIII edycja Programu Grantowego Danone
  01-01-2200
  Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013 (PL0010000267)
  Celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych między Polską, Białorusią i Ukrainą.
  01-01-2200
  Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech (PL0010000064)
  Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.
  01-01-2200
  Szkoły dla ekorozwoju (PL0010000133)
  Dotacje na projekty ekologiczne dla instytucji edukacyjnych z Dolnego Śląska, Mazowsza, Małopolski, Lublina i Rzeszowa.
  01-01-2200
  Środowisko i ja – konkurs fotograficzny (PL0010000531)
  Konkurs organizowany jest każdego roku przez Europejską Agencję Środowiska, obejmuje nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę młodzieżową.
  01-01-2200
  Turniej Innowacji Społecznych (PL0010000535)
  Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny
  01-01-2200
  Workcampy - Evangelische Jugend (PL0010000208)
  Ekumeniczne workampy w Niemczech dla młodych ludzi między 17 a 26 rokiem życia, którzy chcą brać udział w projektach ekologicznych, społecznych lub socjalnych.
  01-01-2200
  Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych (PL0010000543)
  Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska i działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy.