Fundacja BGŻ BNP Paribas

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

telefon: 22 860 57 93
http://www.fundacja.bgzbnpparibas.pl
email: fundacja@bgzbnpparibas.pl

Fundacja została powołana w celu:
- prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw
- w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia (Fundacja nie udziela wsparcia osobom indywidualnym)
- wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem,
- wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.

Od 2009 r. Fundacja BGŻ jest członkiem Forum Darczyńców.

Dostępne granty