Enter! - roczny kurs Rady Europy

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
29-03-2017

Trzydziestu pracowników młodzieżowych z całej Europy ma szansę wziąć udział w szkoleniu poświęconym realizacji polityki Rady Europy w dziedzinie dostępu młodzieży do praw społecznych.

Szkolenie jest elementem realizacji przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy „Rekomendacji w sprawie dostępu młodych ludzi ze środowisk o mniejszych szansach do praw społecznych” (tzw. Enter! Recommendation). Celem kursu będzie zwiększenie kompetencji pracowników młodzieżowych w zakresie realizacji szczególnego rodzaju projektów oraz wymiana doświadczeń.

W trakcie przedsięwzięcia zadaniem jego uczestników będzie zrealizowanie inicjatywy młodzieżowej w środowisku lokalnym. Powinna być ona oparta na aktywnym zaangażowaniu młodych ludzi i odpowiadać na problemy napotykane przez młodzież przy korzystaniu z przysługujących jej praw społecznych.

Szkolenie będzie się składać z czterech elementów:
 - fazy przygotowawczej (kwiecień-maj 2017 r.);
 - wstępnego seminarium szkoleniowego (21-29 maja 2017 r., Europejskie Centrum Młodzieży w Budapeszcie);
 - realizacji projektu (obejmującej e-learning i mentoring, czerwiec 2017 r. - czerwiec 2018 r.)
 - seminarium ewaluacyjnego (czerwiec 2018 r., Strasburg).

Zgłoszenia do udziału w kursie mogą nadsyłać osoby do 35. roku życia z krajów-stron Europejskiej Konwencji Kulturalnej, w szczególności:
 - osoby działające w organizacjach pozarządowych (pracujących na rzecz młodzieży, praw człowieka, dostępu do praw społecznych lub na rzecz określonych grup społecznych) oraz instytucjach lokalnych (centra społeczne lub młodzieżowe, jednostki samorządowe);
 - osoby mające doświadczenie w zakresie realizacji projektów z udziałem młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub inicjatyw związanych z prawami społecznymi;
 - osoby zaangażowanie w zapewnianie oferty pracy z młodzieżą;
 - osoby mające doświadczenie we współpracy z władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Zainteresowani powinni przesłać do organizatorów propozycję projektu (opis do 300 słów po angielsku lub francusku) oraz list polecający od organizacji macierzystej, potwierdzający zainteresowanie partnerstwem w projekcie i wspieraniem uczestnika.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia Rada Europy. Uczestnicy mogą również liczyć na refundację kosztów podróży.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 3 kwietnia 2017 r.

Gdzie: 
Budapeszt, Strasburg
Kiedy: 
kwiecień 2017 r. - czerwiec 2018 r.
Termin zgłoszenia: 
03.04.2017
Więcej informacji: 
bit.ly/2nKYh50