Granty -

Akcja Pomoc to Moc


Ogólnopolska akcja prewencyjna, która polega na finansowym wsparciu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w realizacji projektów służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia.

Cel

Akcja wspiera projekty, które służą profilaktyce zdrowotnej i promują zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną i zdrową dietę. Mają praktyczny wymiar, jak budowa plenerowych siłowni i ścieżek zdrowia, a także charakter edukacyjny. Obejmują warsztaty i szkolenia, m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Istotą akcji jest też troska o bezpieczeństwo – w każdym wymiarze, a więc to na drodze i w internecie. Finansowany jest zakup odblasków dla dzieci, budowę miasteczek ruchu drogowego i poprawę infrastruktury w miejscach publicznych, by ułatwiać poruszanie się i zwiększać bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci, osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Akcja wspiera działania informacyjne i edukację służącą podnoszeniu bezpieczeństwa.

Kto może aplikować

Wnioski mogą składać m.in. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Formalności aplikacyjne

Za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pomoctomoc.pzu.pl. Wystarczy kliknąć niebieski przycisk „Złóż wniosek”. Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik Informacja o projekcie.

Dofinansowanie

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 3 000,00 zł brutto, maksymalna kwota - 20 000,00 zł. 

W ramach Dofinansowania nie mogą być finansowane

  • koszty poniesione lub zafakturowane z datą wcześniejszą niż data podpisania Umowy lub po wskazanym w Umowie terminie rozliczenia;
  • koszty nieuzasadnione realizacją Zadania prewencyjnego określonego w Umowie;
  • zapłata należnych odsetek, zakup gruntów lub budynków; d) bieżąca działalność Wnioskodawcy oraz koszty administracyjne, z wyjątkiem kosztów poniesionych wyłącznie na realizację Zadania prewencyjnego w wysokości nieprzekraczającej 25% całkowitej kwoty Dofinansowania;
  • zakup stacjonarnych i przenośnych urządzeń elektronicznych o ile ich zakup nie jest częścią Zadania prewencyjnego;
  • bezpośrednie wsparcie finansowe innych podmiotów lub osób;
  • zakup leków;
  • koszty szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje, badań okresowych i wstępnych dla pracowników oraz obowiązkowych szkoleń, które zgodnie z przepisami prawa zobowiązany jest przeprowadzać pracodawca;
  • wycieczki, wyjazdy wypoczynkowe, pobyty w sanatorium itp.

Dodatkowe informacje

Przed aplikowaniem należy zapoznać się ze stroną internetową akcji oraz regulaminem.

W razie dodatkowych pytań można skontaktować się za pomocą formularza.

Decyzja o wybranych projektów zostanie opublikowana do 29 października 2021 r.

#akcjaprewencyjna #pomoc #pierowszapomoc #zdrowie #granty

stopka strony