Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Granty na projekty sektorowe


Granty na zwiększenie potencjału i stabilności społeczeństwa  obywatelskiego - organizacji społecznych i całego sektora.

Głównym celem programu w zakresie realizacji projektów sektorowych jest zwiększenie potencjału i stabilności społeczeństwa  obywatelskiego  (organizacji społecznych i całego sektora).

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony będzie w okresie 2019-2024. Wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Stocznia)
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Oczekiwane rezultaty działań:
- wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem;
- zwiększenie zaangażowania obywateli w aktywność obywatelską;
- wzrost poparcia dla praw człowieka i praktyk antydyskryminacyjnych;
- wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie;
- wzmocnienie potencjału i stabilności społeczeństwa obywatelskiego (zarówno poszczególnych organizacji społecznych, jak i całego sektora);
- wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami-Beneficjentami i Państwami-Darczyńcami;
- wzmocnienie współpracy regionalnej (transgranicznej) w sektorze społeczeństwa obywatelskiego.

Dofinansowanie
Organizacje mogą się starać o granty w wysokości 21,5 mln EUR na projekty tematyczne, 5 mln EUR na projekty sektorowe, 0,4 mln EUR na współpracę dwustronną i regionalną a pozostałe środki na obsługę Programu przez Operatora, w tym koszty organizacji procesu oceny wniosków, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, informacji i promocji, sprawozdawczości, spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń oraz przygotowanie narzędzi wspierających Wnioskodawców i Grantobiorców w procesie ubiegania się o dotacje
i realizacji projektów.

Czas trwania projektów:
Projekty tematyczne - od 8 do 24 miesięcy
Projekty sektorowe - od 12 do 36 miesięcy

Budżet programu: 30 000 000 euro.

Kto może aplikować

Do składania wniosków uprawnione są:

  • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe
  • fundacje
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki non-profit
  • koła gospodyń wiejskich
  • kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zasady

Składanie wniosków odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie organizacje składają wnioski wstępne. Organizacje, których projekty zakwalifikowane zostały do drugiego etapu przedstawiają wnioski pełne. Przy składaniu wniosku wstępnego nie będą wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Przy składaniu wniosku pełnego Wnioskodawcy, którzy planują realizację projektu w partnerstwie, będą zobowiązani do przedstawienia deklaracji partnera, określającej jego rolę i zadania w realizacji projektu.

Na każdym etapie wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

Formalności aplikacyjne

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zapisami na stronie internetowej konkursu grantowego. 

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Uwaga! Wnioski złożone w inny sposób (np. pocztą, osobiście) nie będą rozpatrywane.

Jak wygląda formularz?
Wzory formularzy wraz z pytaniami pomocniczymi są dostępne TUTAJ

Terminy konkursów.

Dodatkowe informacje

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

#EOG #MEchanizmNorweski #społeczeństwoobywatelskie #dyskryminacja #zaangażowanie

stopka strony