Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Granty na projekty sektorowe


Granty na zwiększenie potencjału i stabilności społeczeństwa  obywatelskiego - organizacji społecznych i całego sektora.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

Głównym celem programu w zakresie realizacji projektów sektorowych jest zwiększenie potencjału i stabilności społeczeństwa  obywatelskiego  (organizacji społecznych i całego sektora).

Dofinansowane działania w ramach grantów na projekty sektorowe
Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:
1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich;
2. Monitoring prawa;
3. Rzecznictwo praw i interesów;
4. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie;
5. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach partnerstw, koalicji, sieci i  innych  form  współpracy  między  organizacjami  obywatelskimi  oraz  między  organizacjami i  biznesem  i/ lub  sektorem  publicznym.

Oczekiwane rezultaty działań:
- wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem;
- zwiększenie zaangażowania obywateli w aktywność obywatelską;
- wzrost poparcia dla praw człowieka i praktyk antydyskryminacyjnych;
- wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie;
- wzmocnienie potencjału i stabilności społeczeństwa obywatelskiego (zarówno poszczególnych organizacji społecznych, jak i całego sektora);
- wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami-Beneficjentami i Państwami-Darczyńcami;
- wzmocnienie współpracy regionalnej (transgranicznej) w sektorze społeczeństwa obywatelskiego.

Kto może aplikować
O granty mogą starać się organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych oraz ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

Dofinansowanie
Organizacje mogą się starać o granty w wysokości od 25 000 do 125 000 euro. Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Z wymaganych 10% wkładu własnego co najmniej połowa musi być wkładem finansowym.

Dodatkowe wsparcie finansowe
Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe może także starać się o dodatkową kwotę do 12 500 euro na swój rozwój, m.in.:
- inwestycje w budowanie zespołu;
- podnoszenie kompetencji;
- pozyskiwanie środków na działalność;
- poprawę zarządzania;
- komunikację.

Czas realizacji projektów: od 12 do 36 miesięcy.

Budżet programu: 5 000 000 euro.

Więcej informacji

#EOG #MEchanizmNorweski #społeczeństwoobywatelskie #dyskryminacja #zaangażowanie