Bank Ambitnej Młodzieży


Dofinansowanie projektów, które pomagają rozwijać się młodym ludziom na płaszczyźnie edukacyjnej, obywatelskiej lub społecznej.

Cel

Fundacja Banku Zachodniego WBK dofinansowuje projekty, które pomagają rozwijać się młodym ludziom na płaszczyźnie edukacyjnej, obywatelskiej lub społecznej.

Fundacja oferuje wsparcie dla organizacji, które otwierają młodzież na świat wartości, pomagają w zdobyciu wykształcenia oraz uwrażliwiają na potrzeby lokalnych społeczności.

Kto może wziąć udział w konkursie:
organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, które zajmują się pracą z młodzieżą lub na rzecz młodzieży. 

Maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł

Dofinansowywane działania:
1. Rozwój i edukacja
Wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą;  szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.

- Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych 
- Organizacja warsztatów tematycznych
- Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów
- Kursy dokształcające
- Inne

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.
Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

- Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości 
- Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami
- Organizacja debat, spotkań, szkoleń
- Kursy, szkolenia
- inne

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.
Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną,  podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej.  Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski.

- Koncerty, wystawy, spotkania
- Gry terenowe
- Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne
- Tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów
- Konkursy historyczne
- inne

Regulamin konkursu

Wnioski składa się za pomocą aplikacji online. Maksymalny czas realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: 21 maja 2018 roku

Więcej informacji

#aktywność #konkursy #kultura #ngo #kształcenie #szkolenia #osoby