Demokracja w działaniu


Dotacje na działalność instytucjonalną dla organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji lub sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania przez nie zasad demokratycznego państwa prawa

Dotacje na działalność instytucjonalną dla organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji lub sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania przez nie zasad demokratycznego państwa prawa.

Dotacje nie muszą być przeznaczone na realizację jednego konkretnego projektu. Mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów instytucjonalnych, które umożliwią efektywne prowadzenie działań. Składane wnioski powinny być wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację, w tym ograniczyć zależność od środków publicznych.

Celem programu Demokracja w działaniu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia), które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Preferowane będą wnioski organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, religię, wyznanie lub światopogląd, rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz organizacji zajmujących się obywatelską kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych szczególnie istotnych dla demokratycznego państwa prawa.

Dofinansowywane działania
Dotacje mogą być przeznaczone na wzmocnienie organizacji i umożliwienie stabilnego i efektywnego prowadzenia działalności statutowej. Mogą to być m.in.:

- inicjatywy dotyczące bezpośrednio ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji lub sprawowania obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania przez nie zasad demokratycznego państwa prawa;
- przedsięwzięcia służące poprawie komunikacji i zwiększeniu zasięgu oddziaływania podejmowanych inicjatyw, lepszemu poznaniu i odpowiadaniu na potrzeby społeczności lokalnych i środowisk, do których adresowane są inicjatywy, budowaniu bazy sojuszników i wolontariuszy czy pozyskiwaniu środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych).

Wysokość dotacji
Organizacje mogą się ubiegać o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany, w programie nie ma też listy kosztów kwalifikowalnych - z dotacji można pokryć wszystkie uzasadnione wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

Termin realizacji działań
Z dotacji można będzie pokryć koszty poniesione w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Termin składanie wniosków wstępnych: 16 sierpnia - 16 września 2018 r.
Składanie wniosków pełnych: do 1 października 2018 r.

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #prawa #ngo #rasizm,