Dla Białorusi


Wsparcie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi

Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Cele szczegółowe dofinansowywanych działań:
- pobudzanie aktywności obywatelskiej, rozwijanie samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);
- ochrona praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechnianie postaw tolerancji;
- prowadzenie niezależnych badań i analiz;
- poszerzanie dostępu do informacji, rozwijanie mediów tradycyjnych i społecznościowych.
 
Wspierane będą też inne inicjatywy zgodne z celami programu.
 
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.
 
Kto może otrzymać dotację
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu.

Wysokość dotacji
Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 EUR.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa i okres jej wykorzystania dłuższy.

Więcej informacji na stronie fundatora.

#demokracja #współpraca

stopka strony