Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne


Działania służące wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej

Celem Programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej, rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Dofinansowywane działania służyć mają inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy ze społecznością lokalną. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez instytucję kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator.

Kto może brać udział w konkursie
Samorządowe instytucje kultury – domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki, posiadające doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną, gotowe prowadzić nowatorskie działania animacyjne.

Dofinansowywane działania
Projekty powinny składać się z dwóch części. W ramach pierwszej części wnioskodawca:
– diagnozuje i identyfikuje zasoby oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
– opracowuje i udostępnienia do wiadomości publicznej zasady wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
– w oparciu o te zasady dokonuje wyboru 3–7 różnorodnych inicjatyw, podając uzasadnienie wyboru do publicznej wiadomości oraz opracowując wraz z autorami wybranych inicjatyw plan ich wspólnej realizacji.

W ramach realizacji drugiej części zadania wnioskodawca:
– wspólnie z autorami realizuje 3–7 projektów w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;
– dokonuje ewaluacji, uwzględniając wszystkie przeprowadzone inicjatywy;

Terminy realizacji
– część pierwsza: 17 lutego – 30 czerwca;
– część druga: 31 lipca – 13 listopada.

Wysokość dofinansowania
– maksymalnie 8 000 zł w pierwszej części (do 100% budżetu);
– maksymalnie 22 000 zł w drugiej części (do 95% budżetu).

Budżet programu w 2018 r.: 1,5 mln zł.

Wnioski w programie składa się przez system EBOI.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura