Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne


Działania służące wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej.

Celem Programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej, rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.


Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowany jest od 2013 roku. W edycji programu na rok 2022 roku zwiększyliśmy kwotę dofinansowania, która od kilku lat pozostawała w tej samej wysokości.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. złotych na I część zadania i do 30 tys. na II część.

Dofinansowanie pierwszej części zadania wynosi do 100% budżetu tej części zadania. 

Dofinansowanie drugiej części zadania wynosi do 95% budżetu tej części zadania. 

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022 nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2019-2021.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w dwóch etapach: 

1) etap I – do 13 grudnia 2021; 

2) etap II – do 15 lipca 2022 (obowiązkowe dla beneficjentów I etapu) złożenie wniosku uzupełniającego (z nowym numerem).

Wnioski należy składać poprzez system SOP.

Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatora.

#aktywność #kultura

stopka strony