Granty -

Dostępny samorząd - granty


Dofinansowanie dla JST na poprawę dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Cel

  • zapewnienie wolnych od barier budynków,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji,
  • zapewnienie dostępności cyfrowej,
  • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Kto może aplikować

Wnioskodawcami uprawnionymi do złożenia wniosku są jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy,
  • powiaty,
  • województwa.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem projektyue.pfron.org.pl

PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków w ramach naboru.

Ogłoszenie o naborze.

Dofinansowanie

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant).

W ramach konkursu finansowane będzie 100% wartości projektu, jeżeli wartość wnioskowanego grantu nie przekracza kwoty 100 000 zł.  W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych wydatków w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty grantu.

Budżet

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 81 500 000 zł, w tym dla małych grantów wynosi 52 000 000 zł, natomiast dla dużych grantów 29 500 000 zł. PFRON zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć w alokacji środków na małe i duże granty.

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące naboru należy kierować do Punktów Kontaktowych PFRON wskazanych na stronie Kontakt - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl). Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl).

„Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

#granty #samorząd #integracja #PEFRON #JST #szczególnepotrzeby

stopka strony