Horyzont 2020: Działania programu Maria Skłodowska-Curie


Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych

Działania programu Maria Skłodowska-Curie stanowią element filaru pod nazwą „Doskonała baza naukowa” (Excellent Science) programu ramowego UE Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych.

Nacisk w tym programie położony jest na innowacyjne umiejętności we wszystkich dyscyplinach naukowych, osiągane za pomocą mobilności na całym świecie i pomiędzy sektorami.

W ramach działań Marie Skłodowska-Curie przewidziane jest dofinansowanie dla naukowców na wszystkich etapach kariery, od doktorantów po doświadczonych badaczy, których zachęca się do międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilności
 

Cele
Celem programu jest wzmocnienie pod względem ilościowym i jakościowym potencjału zasobów ludzkich w sektorze badań i technologii w Europie, aby:
- wyposażyć naukowców w nowe umiejętności i zróżnicowane kompetencje,
- zaoferować naukowcom atrakcyjne warunki pracy,
- pokonać rzeczywiste i wyimaginowane bariery pomiędzy sektorem akademickim i innymi sektorami, szczególnie biznesem,
- promować zaangażowanie przemysłu w badaniach prowadzonych przez doktorantów i naukowców.
- przybliżać obszar badań naukowych i innowacji społeczeństwu, w tym młodym ludziom (zachęcając ich do podejmowania kariery naukowej).

Grupy docelowe
Osoby indywidualne i organizacje zajmujące się badaniami naukowymi.
 

Działania

- Współpraca ponadnarodowa Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) Marie Skłodowska-Curie 2021. Celem jest ułatwienie współpracy ponadnarodowej pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi, w tym ustanowionymi w Krajach Trzecich, w celu identyfikacji i wymiany dobrych praktyk oraz podniesienia ogólnego standardu wsparcia dla wnioskodawców. Wsparcie zostanie udzielone konsorcjom. 
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2021 r., godz.: 17:00

Generator wniosków oraz zasady dostępne na stronie programu. 

- Sieci Innowacji Szkoleniowych (Innovative Trainings Networks - ITN)wsparcie dla Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych w prowadzeniu wspólnych szkoleń w zakresie badań i/lub studiów doktoranckich, realizowanych przez europejskie uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje pozaakademickie w ramach projektów partnerskich.
Termin składania wniosków: brak.

- Noc Naukowców (NIGHT). Celem działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy jest przybliżenie zawodu naukowca, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacji oraz zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
Termin składania wniosków: brak.

- Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami 
(Research and Innovation Staff Exchanges - RISE): międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.
Termin składania wniosków: brak.

- Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe 
(Individual Fellowships - IF); wsparcie dla doświadczonych naukowców realizujących mobilność międzynarodową, opcjonalnie w sektorze pozaakademickim, wsparcie dla mobilności naukowców w Europie i poza jej granicami oraz zapewnienie pomocy w przyciąganiu najlepszych badaczy z zagranicy by chcieli pracować w UE.
Termin składania wniosków: brak.
 

- Dofinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów
(Co-funding of regional, national and international programmes), które finansują granty badawczo-szkoleniowe obejmujące mobilność do lub z innego kraju, mające na celu zachęcenie naukowców do przemieszczenia się i zapewnienie dobrych warunków pracy .
Termin składania wniosków: brak.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.