Dzieci Ukrainy - organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców


W związku z wybuchem wojny do Polski przyjechały tysiące matek z dziećmi w różnym wieku. Większość uchodźców ma problem
z odnalezieniem się w nowym środowisku, istotną przeszkodą jest stres spowodowany nagłą ucieczką oraz bariera językowa i kulturowa. W celu wsparcia ukraińskich uchodźców i umożliwienia  kobietom podjęcia pracy zarobkowej lub przygotowania się do niej Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wspomóc organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Kto może aplikować

podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

Zasady

  • uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci i młodzież obywatelstwa ukraińskiego, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i nie ukończyli 18 roku życia, a których rodzic/opiekun poszukuje pracy lub uczęszcza na kursy dokształcające lub podjął legalną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

zajęcia mogą mieć charakter: 

a) opiekuńczy, 

b) edukacyjny, 

c) sportowy (w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.), 

d) kulturalny (w tym plastyczny, muzyczny, teatralny, a także wyjścia do kina, teatru itp.), 

e) terapeutyczny (w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem itp.), 

f) rekreacyjny i turystyczny (wycieczki).

  • zajęcia powinny trwać minimum 4 godziny dziennie i zawierać minimum 1 posiłek
  • zajęcia powinny być organizowane codziennie od 5 do 7 dni w tygodniu;
  • stawka Dofinasowania wynosi w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć 40 zł/dziennie.

Formalności aplikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie przez Podmiot ubiegający się o Dofinansowanie wniosku poprzez system informatyczny, do którego odnośnik znajduje się na stronie internetowej

Wniosek o Dofinansowanie powinien zawierać: 

1) szczegółowy program zajęć, uwzględniający ich treści wraz z opisem realizacji, liczbę uczestników z ewentualnym podziałem na grupy zajęciowe; 

2) szczegółowy opis miejsca realizacji zajęć; 

3) opis składu kadry opiekuńczej i wychowawczej wraz z opisem uprawnień i przewidywanym zakresem obowiązków członków kadry; 4) opis źródeł finasowania. 

Nabór wniosków o Dofinansowanie trwa od 22 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu. 

Nabór wniosków o Dofinansowanie do Programu jest prowadzony w trybie ciągłym.

Dofinansowanie

  • maksymalna kwota Dofinasowania Projektu wynosi 40 000 zł.
  • następujące kategorie kosztów bezpośrednich/programowych mogą być pokryte z dofinansowania:

a) koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia np. malowanie ścian, zakup stolików i krzeseł, itd., 

b) koszty związane z zapewnieniem materiałów i sprzętu na zajęcia np. materiały plastyczne i piśmiennicze, książki, podręczniki, drobny sprzęt sportowy itd., 

c) wynagrodzenie (wypłacane zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną) dla osób realizujących zadanie np. wychowawca, trener sportowy, nauczyciel, psycholog itd., 

d) wyżywienie uczestników zajęć, 

e) transport i nocleg w przypadku wycieczek, 

f) bilety wstępu np. do parku rozrywki, muzeum, 

g) wynajęcie obiektów sportowych, 

h) ubezpieczenie.

 

  • na pokrycie kosztów pośrednich może być przeznaczone maksymalnie do 10% Dofinansowania i mogą one obejmować jedynie:

a) czynsz za wynajęcie lokalu, 

b) opłaty eksploatacyjne takie jak prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci.

 

  • udział środków własnych Organizatora musi wynosić co najmniej 10% zgłoszonego Projektu.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, wniosek są dostępne na stronie internetowej Fundacji Lotto.

#konkurs #dzieciukrainy #szkoły #przedszkoal #opieka #wsparcie

stopka strony