Granty -

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry


Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia

Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek edukacji osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  mobilności kadry edukacyjnej kształcenia osób dorosłych jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania realizowane w ramach programu
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń w organizacji partnerskiej za granicą;
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego i innych formach szkolenia zawodowego;
• Staże typu job shadowing (obserwacja pracy partnerskiej placówki za granicą).

Uczestnicy
Nauczyciele, pedagodzy i inni pracownicy placówek zajmujący się nauczeniem osób dorosłych oraz członkowie organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych.

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:
• Organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie,
• Organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.

Jeśli w projekcie uczestniczą co najmniej trzy organizacje wysyłające z jednego kraju mogą one stworzyć konsorcjum i powołać tzw. koordynatora konsorcjum.

Kto może składać wnioski
Publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
• fundacje, stowarzyszenia,
• instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
• organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
• instytuty badawcze,
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Rekrutacja
Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (w zależności od kraju docelowego i długości pobytu);
– opłaty za kursy i szkolenia;
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych (100% uprawnionych kosztów).

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Termin składania wniosków:
5 lutego 2020 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#kształcenie #nauczyciele #kształcenie #szkolenia