Granty -

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry


Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  mobilności kadry edukacyjnej kształcenia osób dorosłych jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania

 • obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni),
 • wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 365 dni),
 • kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni).

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:

 • organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie,
 • organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.

Czas trwania projektu: od 6 do 18 miesięcy.

Uczestnicy

Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora kształcenia dorosłych, którzy nie są nauczycielami (np. kadra zarządzająca, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za kształcenie dorosłych). Wszyscy uczestnicy muszą pozostawać w stosunku pracy z wysyłającą organizacją.

Kto może złożyć wniosek

Publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
 • organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
 • instytuty badawcze,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Rekrutacja

Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Dofinansowanie

 • wsparcie organizacyjne,
 • opłaty za kursy i szkolenia,
 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie procesu włączania osób o mniejszych szansach,
 • wizyta przygotowawcza,
 • wsparcie językowe,
 • koszty nadzwyczajne.

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • kraje partnerskie.


Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#kształcenie #nauczyciele #kształcenie #szkolenia

stopka strony