Erasmus+ Jean Monnet: Katedry (Nauczanie i badania)


Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią Europejską.

Profesor otrzymujący grant musi przeprowadzić w ciągu roku akademickiego co najmniej 90 godzin wykładowych. Zalicza się do nich wykłady, seminaria – również prowadzone na odległość.

Cele
Beneficjenci grantu Katedra Jeana Monneta pełnią rolę mentorów i doradców dla kolejnego pokolenia wykładowców i badaczy. Oferują również specjalistyczne doradztwo dla przyszłych pracowników w zakresie europejskich aspektów poszczególnych zagadnień.

Działania
Główne działania muszą obejmować minimum 90 godzin w ciągu roku akademickiego oraz być ukierunkowane na:
– pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, włączonego do programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego;
– zapewnianie przyszłym specjalistom w dziedzinach, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, gruntownej edukacji na temat zagadnień związanych z Unią Europejską.

Dodatkowe działania mogą obejmować: prowadzenie zajęć i wykładów dla studentów z innych wydziałów, zachęcanie młodego pokolenia nauczycieli i naukowców do poznania zagadnień związanych z Unią Europejską, organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie badań w zakresie tematów związanych z UE, organizowanie wydarzeń (konferencji, seminariów/webinariów, warsztatów, itp.) skierowanych do decydentów lokalnego, regionalnego i krajowego szczebla.

Czas trwania projektu: 3 lata.

Budżet
Maksymalna wartość grantu wynosi 50 000 euro. Dofinansowanie może pokryć do 75 proc. całkowitych kosztów Katedry.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Instytucje szkolnictwa wyższego. Instytucje z krajów programu muszą posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Obowiązek ten nie dotyczy krajów partnerskich.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Gdzie składać wnioski
Dokumenty należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków:
22 lutego 2018 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

#aktywność #demokracja #badania #studenci